تناقضات موجود در قران بحدی متنوع و وسیع است که بلافاصله ذهن را شگفت زده خواهد کرد.ازاین جمله تناقضات می توان فقط برای نمونه به موارد ذیل اشاره کرد:


1-آیات متشابه در قرآن:

خالق و پروردگار شما بحقیقت خداست که طبق صلاح ونظام خلقت جهان را از آسمانها وزمین در 6 روز آفرید. (قران . سوره یونس.آیه3)

پروردگار شما آن خدائی است که آسمانها و زمین را در 6 روز خلق کرد. (قران . سوره اعراف.آیه54)

اوست خدائی که اسمان و زمین رادر فاصله 6 روز آفرید. (قران .سوره هود.آیه7)

آن خدائیکه آسمانها و زمین و هر چه در بین آنهاست همه را در 6 روز بیافرید (قران .سوره فرقان.آیه 59)

1-متضاد آیات در قرآن:

تناقضات قران

ای رسول مشرکان را بگو که شما به خدا که زمین را در 2روز آفرید کافر می شوید و بر اومثل وماند قرارمی دهید؟او خدای جهانیان است و او زوی زمین کوه ها را برافراشت و انواع برکات و منابع بسیار در آنها قرار داد و قوت و ارزاق اهل زمین را در 4 روزمقرر فرمود و روزی طلبان را یکسان در کسب روزی خود گردانید و آنگاه به خلقت آسمانها توجه فرمود که آسمانها دودی بود. فرمود ای آسمان و زمین همه به سوی خدا با شوق و رغبت یا به جبر و کراهت بشتابید. آنها عرضه داشتند ما با کمال شوق و میل به سوی تو می شتابیم. . آنگاه نظم هفت آسمان را در2 روز استوار گردانید و در هر آسمانی به نظم امرش وحی نمودو آسمان دنیا را به چراغ های روشن زیب و زیور دادیم (قران .سوره فصلت.آیه9-12)

که مجموع این روزها میشود: 8روز=2روز+4روز+2روز

تناقضات قران:همانطور که ملاحظه می کنید مشخص نیست تعداد روزهای خلقت 8 روز است یا 6 روز؟!

2-آیات متشابه در قرآن:

کاردین باجبار نیست راه هدایت وضلالت بر همه کس روشن گردید. (قران . سوره بقره.آیه256)

وتوای رسول ما با آنانکه ایمان نمی آورند بگو که شما هر چه بتوانید بزشتکاری و معصیت خدا بپردازید ما هم بکار طاعت خود مشغول خواهیم بود.(قران .سوره هود.آیه121)

پس اگر باز روی از خدا بگردانند ای رسول ما بر تو تبلیغ رسالت واتمام حجتی بیش نیست. (قران .سوره نحل.آیه82)

ما این کتاب رابه حق برای هدایت مردم بر تو نازل کردیم.پس هرکس که هدایت یافت به سود خود اوست وهر که گمراه شد به زیان خود به گمراهی افتاده است و تو وکیل آنها نیستی. (قران .سوره الزمر.آیه42)

تناقضات قران

2- متضاد آیات در قرآن:

با هر که از اهل کتاب ایمان بخدا و روز قیامت نیاورده و انچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام نمی دانند به دین حق نمی گروند قتال و کارزار کنید تا آنگاه با ذلت و تواضع باسلام جزیه دهند. (قران .سوره توبه.آیه29)

بکشیدآنهائی را که به دین خدا روی نمی آورند تا فتنه وفسا د از روی زمین برطرف شود. (قران .سوره بقره.آیه193)

پس از آنکه ماههای حرام بسررسید آنگاه مشرکین را هر کجا یافتید بقتل برسانید وآنها را دستگیرو محاصره کنید واز هر سو در کمین آنها باشید چنانچه از شرک توبه کردند ونماز اسلام بپا داشتندوذکات دادند پس از آنها دست بدارید که خدا آمرزنده و مهربان است. (قران .سوره توبه.آیه5)

آنانرا بقتل برسانید هر کجا مشرکین را یافتید واز شهرهایشان آواره شان کنید چنانکه آنان شما را از وطن آ واره کردند.کارهای فتنه انگیز آ نان بدتراز کشتار است. (قران .سوره بقره.آیه191)

تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن مشخص نیست مسلمانان در مقابل کسانی که بدین اسلام ایمان نیاوردند:(مشرک،کافر،اهل ذمه،زندیق،مجوس،ملحد) باید چه عکس العملی نشان دهند.باید با آنان جنگ و قتال کنند یا انها را بحال خود رها کنند؟

3-آیات متشابه در قرآن:

تناقضات قران

کلام خدای تو از روی راستی و عدالت بحد کمال رسید وهیچکس تبدیل و تغییر آن کلمات نتواند کرد او خدای شنوا وداناست. (قران .سوره انعام.آیه115)

انچه از کتاب خدا بر تو وحی شد بر خلق تلاوت کن که کلمات خدا را هیچکس تغییر نتوان داد. (قران .سوره کهف.آیه27)

انها را پیوسته از خدا بشارت است هم در حیات دنیا هم در اخرت بنعمتهای بهشت سخنان خدا را تغییر و تبدیلی نیست که این فیروزی بزرگ نصیب دوستان خداست. (قران .سوره یونس.آیه64)

3-متضاد آیات در قرآن:

هر چه از آیات قران را فسخ کنیم یا حکم آنرا متروک سازیم بهتر از آن یا همانند ان بیاوریم آیا مردم نمیدانند که خداوند بر هر چیزی قادر است. (قران .سوره بقره.آیه106)

تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن خداوند در چند مورد تاکید کرده که سخنانش غیر قابل تغییر است ولی در موارد دیگر آنرا نقض نموده.

4 – ایات متشابه در قران:

و تو در مقابل پيامبريت از آنها مزدي نمي طلبي و اين كتاب جز اندرزي ، براي مردم جهان نيست. (قرآن . سوره یوسف . ایه 104)

من از شما در برابر هدايت خود مزدي نمي طلبم مزد من تنها بر عهده پروردگار جهانيان است. (قران .سوره شعراء .ایه 109)

بگو : هر مزدي كه از شما طلبيده ام ، از آن خودتان باد مزد من تنها برعهده خداست اوست كه بر هر كاري ناظر است. (قرآن . سوره صبا . آیه 47)

بگو : بر اين رسالت مزدي ازشما ، جز دوست داشتن خويشاوندان ، نمي خواهم.(قرآن . سوره شوری . ایه 23)

4- متضاد آیات قران :

تو را از غنايم جنگي (انفال) مي پرسند ، بگو : غنايم جنگي (انفال) متعلق به خدا و پيامبر خدا است پس اگر از مؤمنان هستيد ، از خداي بترسيد و با يكديگر به آشتي زيست كنيد و از خدا و پيامبرش فرمان بريد. (قران . سورانفال . ایه 1)

و ای مومنان بدانید که هر چه به شما غنیمت و فایده رسد خمس آن خاص خدا و رسول و خویشان او و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان است. (قرآن . سوره انفال . ایه 41)

تناقضات قرآن: از دیگر تناقضات قران حضرت محمد بارها فرموده که برای رسالتش مزدی را طلب نمی کند اما در ایاتی دیگر انرا نقض نموده و برای خود سهمی خاص در نظر گرفته.

5-آیات متشابه در قرآن:

ای بنی اسراییل یاد کنید از نعمتهائی که به شما عطا کردیم و شما را برعالمیان برتری دادیم. (قران .سوره بقره.آیه47)

ما بنی اسراییل را کتاب و حکومت ونبوت عطاء کردیم و از هر روزی لذیذ و حلال نصیب آنها گرداندیم وآنان را بر اهل دوران فضیلت دادیم.
(قران .سوره جاثیه.آیه16)

تناقضات قران

5– متضاد آیات در قرآن:

اینان تورات را حمل میکنند مانند حماری(خری) که بار کتابها بر پشت کشد. (قران .سوره جمعه.آیه5)

حکایت انان بمانند سگی است که اگر بدو حمله بری عوعوکند واگر بحال خود گذاری بازهم عوعوکند. (قرآن .سوره اعراف.آیه176)

پس جزای چنین قومی چیست بجز ذلت وخواری در زندگی این جهان وسخت ترین عذاب در روز قیامت و خدا غافل از کردار شما نیست. (قران .سوره بقره.آیه85)

تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن در تعدادی از آیات خداوند بنی اسرائیل را بر عالمیان برتری داده و در آیات بسیاری مثل:(تبدیل تعدادی از یهودیان به بوزینه) آنها را مورد غضب قرار داده بعبارت دیگر آیات قبلی را نقض نموده.

6-آیات متشابه در قرآن:

تناقضات قران

همانا شما ادمیان را بیافریدیم و انگاه که بدین صورت کامل آراستیم فرشتگان را به سجده آدم مامور کردیم جز شیطان که سجده نکرد.
(قران .سوره اعراف.آیه11)

وچون فرشتگان را فرمان دادیم که بر آدم سجده کنند همه سجده کردند الا شیطان که به او تکبر ورزید و از کافران گردید. (قران .سوره بقره.آیه34)

6-متضاد آیات در قرآن:

ایرسول یاد آن وقتی را که بفرشتگان فرمان دادیم بر آدم سجده کنند و آنها تمام سجده کردند بجز شیطان که از جنس جن بود. (قران.سوره کهف.آیه50)

تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن خداوند در چند آیه شیطان را از فرشتگان معرفی می کند و در آیه ای دیگر شیطان را از جنس جن معرفی می کند.

7-آیات متشابه در قرآن:

تناقضات قران

تا آنگاه که صور اسرافیل را بدمند. (قران .سوره مدثر.آیه8)

باز بیاد آر چون در صور یکبار بدمند. (قران .سوره حاقه.آیه13)

آنروزیکه در صور بدمند و فوج فوج بمحشر درآیند.
(قران .سوره نباء.آیه18)

روزی که نفخ صور دمیده شود آن روز بدکاران با چشمانی خیره محشور خواهند شد. (قران .سوره طه.آیه102)

7-متضاد آیات در قرآن:

جز یک صیحه نباشد که ناگاه تمام خلایق محشر به پیشگاه ما حاضر خواهند شد. (قران .سوره یس.آیه53)

آنگاه که غرش رعد بصدائی بلند بگوش همه خلق برسد.
(قران .سوره عبس.آیه33)

تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن منادی قیامت در بعضی آیات صور اسرافیل ودر بعضی دیگرصدای صیحه ودر جای دیگر غرش رعد معرفی می کند.

8-آیات متشابه در قرآن:

تناقضات قران

همانا انسان را از گل و لای سالخورده تغییر یافته بیافریدیم. (قران .سوره حجر.آیه26)

انسان را از صلصال خشک گلی مانند گل کوزه گران آفرید. (قران .سوره رحمن.آیه14)

8-متضاد آیات در قرآن:

او خدائیست که از آب بشر را آفرید و بین آنها خویشی و ازدواج قرار داد.
(قران .سوره فرقان.آیه54)

آن خدائی که انسان را از خون بسته آفرید. (قران .سوره علق.آیه2)

تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن در مورد خلقت انسان هم چند آیه مختلف آمده مشخص نیست انسان از کدام یک( گل و لای یا آب یا خون بسته) خلق شده است.

9-آیات متشابه در قرآن:

تناقضات قران

ما هیچ رسولی میان هیچ قومی نفرستادیم مگر احکام الهی را بزبان همان قوم برایشان بیان کند. (قران .سوره ابراهیم.آیه4)

ما چنین قران فصیح عربی را نه تو وحی کردیم تامردم شهر مکه را وهر که در اطراف اوست از روز قیامت بتر سانی.

(قران .سوره شوری.آیه7)

برای هر امتی رسولی است پس هر گاه رسول آنها آمد بین آنها به عدالت حکم خواهد کردو به کسی ستمی نمی شود. (قران .سوره یونس.آیه47)

9-متضاد آیات در قرآن:

به خلق بگو که من بدون استثنا بر همه شما جنس بشر رسول خدایم آن خدائی که آسمان و زمین ملک اوست. (قرآن .سوره اعراف.آیه158)

تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن مشخص نیست محمد پیامبری جهانی است و یا فقط برای راهنمائی امت عرب امده است.

تناقضات قران

10-آیات متشابه در قرآن:

پس قسم به خدای مشرق و مغرب که ما قادریم (قران .سوره معارج.آیه40)

خدای مشرق و مغرب که خدائی جز او وجود ندارد پس او را برای خود وکیل و نگهبان انتخاب کن (قران .سوره مزمل.آیه9)

10-متضاد آیات در قرآن:

پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب (قران .سوره الرحمن.آیه17)

خدای آسمان و زمین و آنچه بین آنهاست و خدای شرق ها (قران .سوره صافات.آیه5)

تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن مشخص نیست دنیا دارای چند مشرق وچند مغرب است.برخی از علما نتیجه گیری کردند که منظور از دو مشرق و دو مغرب اشاره به کروی بودن زمین است!ولی هنوز توجیه ای برای خدای شرق ها پیدا نکردند.

11-آیات متشابه در قرآن:

تناقضات قران

خدا به آنچه در دلهای شماست از خود شما دانا تراست اگر همانا در دل اندیشه خوب دارید.خدا هر که را با نیت پاک بدرگاه او تضرع و توبه کند البته خواهد بخشید. (قران.سوره بنی اسرائیل.آیه25)

آیا مومنان ندانستند که خدا توبه کنندگان را می پذیرد و خدا صدقه آنها را قبول می فرماید و البته خدا بسیار توبه پذیر و مهربانست. (قران .سوره توبه.آیه104)

11-آیات متضاد در قرآن:

و قبول نخواهد شد توبه آنهائی که در تمام عمر مشغول ارتکاب اعمال زشت بوده و در لحظه مرگ در صدد توبه بر می آیند. چنانچه هر کس بحال کفر بمیرد نیز توبه اش پذیرفته نخواهد شد. (قران .سوره نساء.آیه18)

تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن مشخص نیست کسانی که با نیت پاک در لحظه مرگ توبه کنند پذیرفته خواهد شد یا خیر؟

12-آیه قرآن:

وعرش با عظمت او بر آب قرار یافت تا شما را بیازماید. (قران .سوره هود.آیه7)

12-متضاد آیه قرآن:

وعرش با عظمت الهی بر دوش فرشتگان است . (قران .سوره مومن.آیه7)

تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن در آیه ای گفته شده که عرش خدا بروی آب است ودر جای دیگر بر دوش فرشتگان.

13-آیه قرآن:

بسیاری از اهل کتاب آرزو ومیل دارند که از ایمان شما را بکفر برگردانند بسبب رشک وحسدی که بر ایمان شما برند پس اگر از آنها به شما ستمی رسید عفو کنید ودرگذرید. (قران .سوره بقره.آیه109)

13-متضاد آیه قران:

آرزو می کنند که شما مسلمین نیز مانند آنها کافر شوید تا همه برابر و مساوی در کفر باشید پس آنانرا تا در راه خدا هجرت نکنند دوست نگیریدو اگر مخالفت کردند آنها را هر کجا یافتید گرفته و بقتل رسانید. (قران .سوره نسا.آیه89)

تناقضات قران:از دیگر تناقضات قرآن طبق آیات قران مشخص نشده با کافرانی که به ما حسادت می کنند باید چه رفتاری داشته باشیم.

تناقضات قران